Integrale Astrologie: informatie
1)  KERNINFORMATIE: De "INTEGRAAL" Horoscoop (I-h) 

Een horoscoop – een soort astrologisch rapport - beschrijft een geïnterpreteerde astronomische situatie van het ons direct omringende zonnestelsel met een aantal hemellichamen in hun posities op het geboortemoment gezien vanop de geboorteplaats.De astrologische componenten: “planeten” en “tekens” hebben een globale archetypische inhoud verkregen in de loop der tijden bij zowat alle voorname culturen die de aarde gekend heeft minstens vanaf 2000 voor Christus.

Astrologie kan men dus beschouwen als een zeer oud kennissysteem dat niet gebonden is aan ruimte noch tijd. Met de huidige klassieke wetenschappelijke maatstaven kan astrologie niet of nauwelijks gemeten worden, maar wie ruimer wil kijken ziet wel degelijk “concrete” resultaten, net zoals men nu fenomenen als telepathie of homeopathie moeilijk met reguliere wetenschap kan” bewijzen”, maar men dan wel voor “onverklaarbare” feiten staat…
Samen met ook nog andere astrologische componenten (aspecten bvb) kan men een schets maken van de aanleg van een menselijke persoonlijkheid en zo een duiding en/of verklaring geven van de voornaamste natuurlijke persoonlijkheidsimpulsen om zich in bepaalde situaties op een bepaalde manier te gedragen. Zo ontstaat de zogenaamde "Radix"(= basis)-  horoscoop (R-h) 
Alhoewel…door bewustzijnsprocessen heeft men de keuze om die “instinctmatige drijfveren”, enerzijds hun gang te laten gaan, maar anderzijds ook totaal/deels te transformeren… Hierdoor kan iemand boven de horoscoop-beschrijving uitstijgen en evolueren in de zin van : “ik herken dit wel, maar ik kies hier nu niet voor” of “ik voel in eerste instantie een neiging om zo te reageren, maar uit ervaring pak ik dit nu anders aan”…

Dit bewustzijn komt vaak voort uit acties vanuit het Hogere Zelf ( of Ziel)  Deze zijn zeker in een belangrijke mate te traceren vanuit de horoscoop. Minstens een deel van je huidige incarnatiedoel, van het waarom je persoonlijkheid is gestructureerd zoals jouw kaart het toont, kunnen dus geduid worden naast de puur menselijke persoonlijkheidsgegevens. Zo wordt -wat ik dan noem - "een integrale horoscoop"  geduid. Deze vertrekt dus van de radix-horoscoop en voegt er belangrijke omstandigheden aan toe.

Dergelijke horoscopen kunnen dus een stap zijn om zichzelf te bekijken vanuit niet zo evidente hoeken. Niet alleen voor het zelf kan dit verhelderend zijn, ook voor de opvoeding van kinderen, voor het bekijken van relaties, voor het zicht op bijzondere gebeurtenissen is zo’n astro-belichting zeer concreet en verklarend.

  NOTA: Bij alle processen is  "verklaring" een eerste stap om het primair bekomen bewustzijn   te verdiepen en te verbreden. 

Dit astrologisch rapport is last but not least noch “goed” noch “slecht”!

Het rapport van de persoonlijkheid bevat noch oordeel, noch gevolgtrekking, juist een beschrijving van de kaart met haar opdrachten en talenten met de strijd, het conflict of de rust en harmonie.
Het rapport vanuit het Hoger Zelf (of ziel) beschrijft de achtergrond rond de talenten en opdrachten, omschrijft de situatie waarin vorige levens zich wellicht hebben afgespeeld en hoe dit zich in het hier-en-nu vertaalt.

Het inzicht voortkomende uit de astro-duiding kan aanleiding geven tot het herprogrammeren, herstellen van attitudes,  van keuzes die o.a. met hulp van hypnotherapie (of een andere therapie naar goed en wel-bevinden)  kunnen worden ge- (her)plaatst. (= transformatie)

Een duiding van een I-h is zeer intensief en neemt makkelijk twee uur in beslag. De voorbereiding voor de astroloog is hierbij ook niet min en vraagt bijkomende tijd.
Wil hiermee rekening houden aub.

2) Specifieke informatie: De SOLAAR horoscoop (S-h) 

Het dient onderstreept dat de inzichten verworven via een radix-horoscoop, ( nog meer door een integraal horoscoop !)  aanzet zijn tot verdieping en verbreding van het bewustzijn via concrete stappen: de verwerkingsprocessen (leiden naar transformatie)

Deze stappen kunnen zeker ook geïnspireerd worden  door informatie vanuit de "solaar" . Deze baseert zich eveneens op het exacte geboortegegevens maar toont precieze nuanceringen,  het concrete werkterrein en bepaalde omstandigheden waarop gedurende een jaarperiode (van verjaardag naar verjaardag =  1 zonne-omwenteling = "solaar")  accenten liggen.

Voorbeeldje: als de basiskaart aangeeft dat er globaal aan het zelfvertrouwen dient gewerkt, kan de solaar kaart aangegeven op welk gebied de lessen van deze basissituatie (harmonisatie van zelfvertrouwen)  zich dat betrokken solaarjaar zullen aandienen: via de beroepssfeer, via een relatie, via gezondheid, via therapie ...of ook:  via  een jaar van rust op dit gebied!!   De wijze waarop je de aangebrachte of zich tonende  situaties  best aanpakt,  kan ook geduid. De gegevens uit de R-h of I-h zijn hierbij nooit veraf.

Een solaar werpt dus  een nieuw licht op een gekende situatie. Hierdoor is er vaak groei rond het gegeven, meer inzicht en hierdoor ook betere verwerkingsmogelijkheid. 

De solaar toont vaak zijn opstartwerking reeds een paar maanden voor de geboortedatum.
Het verdient dus aanbeveling een solaar aan te vragen zo'n  twee à drie maand voor je verjaardag, maar het kan ook op andere momenten als daar een aanleiding voor is.

Een S-h-bespreking neemt gemiddeld  één tot anderhalf uur in beslag en is veel minder intensief in voorbereiding voor de astroloog als hij/zij de basiskaart al geduid heeft.  

3) Randinformatie:  Precessie van de equinoxen

Of het "achteruitgaan" van de zon in de zodiac,  als je het op een bepaalde (astronomische) manier bekijkt.
Omdat hierrond verwarring  kan ontstaan een woordje uitleg:

1) De draaibeweging van de aarde om haar as, (die dag en nacht "veroorzaakt") en de draaiing om de zon, (die de ervaring geeft van jaarlijks terugkerende seizoenen) zijn de meest gekende bewegingen van onze planeet. Er is echter ook een derde die -spiritueel gezien- de meest ingrijpende van alle drie is.
2) Door een tolbeweging van de aarde om haar as is er een astronomische teruggang van de zon door de dierenriem vast te stellen Waar de zon zo'n 2000 jaar geleden op 21 maart effectief min of meer in het begin van het teken Ram te zien was is dit nu niet meer het geval. Op 21 maart 2017  bevindt de zon zich, als we het regulier wetenschappelijk bekijken,  in het grensgebied tussen Vissen en Waterman,  Vandaar de melding dat we (al een tijdje)  in het "Watermantijdperk" beland zijn. Binnen 2000 jaar zal de zon zich bevinden in het grensgebied tussen Steenbok en Waterman. Dat zou dan volgens de huidige inzichten het "etiket Steenboktijdperk" meekrijgen, net zoals we een Stier- en Ramtijdperk al gehad hebben (4000 tot 6000 jaar terug) en we ons nu eind Vissentijdperk bevinden.
Mathematisch gezien kunnen we spreken over geleidelijke terugkeer  van zowat 1 graad elke 72 jaar . We kunnen een "precessie" vaststellen,  die in totaal iets meer  26100 aardse jaren in beslag neemt. Tot zover de astronomische benadering.

Ik wil hier 2 belangrijke nuances aan toevoegen .

a) Deze "teruggang" heeft om te beginnen géén invloed op de seizoenen. Op 21 maart is de dag nog altijd even lang als de nacht,  al zou je dit  anders kunnen verwachten wanneer je je op het standpunt stelt dat de zon op dat moment -rationeel rekening houdende met de gevolgen van de precessie- - in het begin van Vissen staat.  Dit zou dan betekenen dat er kleine 14u nacht zou zijn en slechts een goeie 10u dag,  de situatie die er reëel is eind februari. Er is dus wel  degelijk een bepaalde "inhoudelijke" Ram invloed op de aarde en alles die eruit ontstaat, die blijkbaar en effectief niets te zien heeft met die rationele "precessie"-observatie. Dat die precessie maw zou betekenen dat iemand die geboren is op 21 maart eigenlijk in februari thuishoort is dus, naar mijn bescheiden mening, een visie vanuit een bepaalde optiek maar naar  realistisch aardse inhoud een brug te ver. Eigen-aardig maar opmerkelijk is dat de Vedische astrologie wél  van dit gegeven uitgaat en net als de westerse astrologie ook juist zit, vertrekkende vanuit andere standpunten en technieken.
Blijkbaar doet het er allemaal niet toe!!

b) Er is wel degelijk een "uitwerking" vast te stellen van deze tolbeweging maar die speelt zich af op een heel ander vlak. Telkens wanneer de precessie een ander teken bereikt is er een verhoging waar te nemen van de archtypische inhoud van dat teken mondiaal gezien. 4000 geleden (Ramtijdperk) was een periode met veel "testosteron", een uitgesproken mannelijke periode met paternalisme, weinig aandacht voor het vrouwelijke, veel doen en weinig denken...Het Vissentijdperk (periode 0-2000NC) werd/wordt gekenmerkt door de plaatsing van de inhoud rond  het Christusgegeven ( dit betekent nog niet de effectieve toepassing van de vol-ledige inhoud ervan!) vertrekkende vanuit de Jezusfiguur (waarover weinig concreets geweten is -typisch voor vissen!!- ) voortvloeiend in de uitbouw van een instituut -de kerk- en een religie, Algemeen gesproken werd aandacht  gegeven aan alles wat collectief is:   een godsdienst, een partij, een volk,  individuele ontwikkelingen bleven achter ... het paternalisme van Ram bleef dus bestaan!..., Heel veel realisaties of conflicten ontstonden ook vanuit collectieve gegevens: landen tegen/met  elkaar, religies tegen/met elkaar, belangengroepen tegen/met elkaar...Het "Waterman"tijdperk zal meer een vrijheid- en gelijkheidsimpuls geven:  meer individuele ontwikkelingen, meer een gelijkwaardige benadering tussen man/vrouw.  Alles wordt geopenbaard & geobjectiveerd, er is meer aandacht voor alternatieve/spirituele benaderingen, en last but not least: geavanceerde hoogtechnologische en denk-vernieuwingen in de wetenschappen zoals in de  kwantumfysica staan nu vooraan. We kunnen nog een eindje doorgaan, De Waterman-kenmerken zijn haarfijn op te merken, net zoals dat was voor de voorbije periodes.
Begrijpt u wat er speelt? Ik geef slechts een topje mee. Hier is veel over terug te vinden. Dit was een belangrijk onderzoekspunt bij de Maya's waarbij zij 21/12/2012 als een belangrijk keerpunt in die 26000 jaarcyclus beschouwden. Hééél interessant !

Dit is hoe ik hierover denk na enige studie en observatie....
Moge dit helpen om jullie eigen visie uit te bouwen!!


een super mooie reactie na een sessie:

"Op een dag ontmoet je een wijze integere man.
Hij kent jou niet.
Jij kent hem niet.
Hij heeft enkel jouw geboortegegevens.
Op basis daarvan berekent hij jouw solar.
Van vorig jaar en van dit jaar.
Hij zegt dingen over jou (en over het voorbije jaar/en over je ex) die niemand anders kan weten.
Zo immens kloppend.
Het staat in de sterren geschreven.
Hij ziet jou
zoals nog nooit iemand
jou gezien heeft.
Hij ziet jouw pure ziel.
Hij kent je geleverde strijd.
De moeite.
De inspanningen.
De obstakels.
Hij ziet hoeveel het je gekost heeft.
Het hele pad.
Het staat in de sterren geschreven.
Ik ben dus echt ‘geen gewone’.
Ze hadden allemaal gelijk.
Alleen zagen al die mensen die mij klein maakten, het niet zoals het was.
Ze begrepen het niet.
Ik begreep het toen ook zelf nog niet.
Het staat in de sterren geschreven.
Wat ik wél wist, altijd al,
is dat ik
met een bijzondere zielsmissie
gekomen ben.
En dat ik een erg oude ziel ben
die veel kosmisch weten heeft vergaard.
Ik kon het nooit uitleggen,
de vinger er niet op leggen.
Ik met zoveel woorden,
vond de woorden hiervoor niet.
Ik wist gewoon zo vaak dingen
zonder dat ik wist hoe ik ze wist.
Al sinds ik heel klein was.
Het staat in de sterren geschreven.
Als je gezien wordt -
voor het eerst in je hele leven na 55 jaar -
zoals je ten diepste werkelijk bent,
dan gaat er een potje open,
en komt er een kracht vrij
waar ik zelf nog bang van ben.
Het staat in de sterren geschreven.
Tranen over mijn wangen
van diepe ontroering
bij de woorden die hij sprak
tegen en over mij.
Omdat ze zo immens kloppend zijn,
omdat ze beschrijven
wie ik werkelijk ben.
Omdat ik gezien werd zoals ik nog
nooit eerder gezien werd.
Waarheid! Mijn hart rakend.
Mijn ziel erkend.
Het staat in de sterren geschreven.
En dat ik hier NU moet zijn.
Ik had los te laten
wat mij nog tegenhield....
Ik ben hier voor een andere taak.
En plots krijgt alles een andere betekenis.
Het staat in de sterren geschreven.
Op een dag ontmoet je
een wijze integere man.
Hij kent jou niet.
Jij kent hem niet.
Toch kennen jullie elkaar nu.
En misschien wel al
zo veel langer dan je denkt..."


Reacties