Nieuwsbrief

DOORTOCHT NEPTUNUS door VISSEN tot 2026: INZICHT OF ILLUSIE?
Astrologie is boeiend om te bestuderen, zeker als je haar via archetypische betekenissen bekijkt. Hierdoor overstijg je tijd en ruimte, maar krijg je toch een symbolische wegwijzer over richting en inhoud van het voorwerp van je aandacht. Daarnaast beschik je nog over je vrije wil en bewustzijn om al dan niet iets te ondernemen.
Vanuit de kwantumfysica weten we dat synchrone gebeurtenissen spiegels zijn van wat zich op andere fijn-stoffelijker niveaus afspeelt. “Zo boven, zo beneden” & “het grote zit in het kleine” zijn quotes die in die zin, al vele eeuwen geleden werden geformuleerd.
Eerder in deze nieuwsbrief ben ik al ingegaan op de resonantie-mogelijkheden die transit Uranus met zich meebrengt bij zijn aankomst in Stier.
We bekijken dit nu voor Neptunus die zich al een aantal jaar zich in Vissen bevindt en die positie nog aanhoudt tot in 2026.
ARCHETYPE NEPTUNUS
Uiteraard zijn gebeurtenissen in de decennia voorafgaand of volgend op de ontdekking van Neptunus  zeer betekenisvol naar de Neptuniaanse inhoud, die er al was en nu ook duidelijker kon  genuanceerd worden.
Neptunus, geassocieerd met het gevoelsteken Vissen, kon niet beter ontdekt worden dan in de periode van de romantiek (19de eeuw), waar emotionaliteit als een rode draad doorheen loopt. Typisch ook de verwarring die rond de ontdekking ontstond, want ook Galilei had in 1612 de  planeet al opgemerkt maar was ze een paar dagen later weer kwijt, waarna hij dacht  “dat het om een ster ging”. Gelijkaardige verwarring bij de (her-)ontdekking in 1846, waarbij de in tegenwijzerzin rotatie van Neptunus en haar afwijkende baan rond de zon (soms verder dan Pluto)  de onderzoekers aanvankelijk op het verkeerde been plaatsten. Opmerkelijk is ook dat Neptunus een paar jaar later  in eigen teken kwam en zo de eigen “kwaliteiten” met feiten, met “eigen-aardige” gebeurtenissen, versterkend, bevestigde.
A.     Meer specifiek kunnen we aanstippen: ( let hierbij op alle gegevens die in het hele artikel cursief gedrukt staan, verwijzend naar archetype Neptunus)

-          De industriële revoluties, die een massa mensen niet alleen in de grijze anonimiteit stortte, bracht hen ook op het randje van slavernij, met weinig rechten, met weinig kans op individuele profilering. Deze situatie was een ideale voedingsbodem voor socialisme en communisme waarbij de groep het individuele  vervangt, of sterker zelfs niet toelaat.
-          Nieuwe richtingen ontstonden op vlak van religie en spiritualiteit. Religie, enerzijds,  werd door Schopenhauer en Nietzsche ontraden omdat men niet meer zelfstandig denkt/handelt , als het ware opium voor het volk. Spiritualiteit anderzijds, kreeg via Theosofie  (H. Blavatsky) en Antroposofie (R. Steiner) een nieuw elan.
Er kwam toenadering tot het  Oosten via de implementatie van de geheime leer van Isis en Thot, en via nog andere grens-overstijgende  stromingen:  naast (westerse) vrijmetselarij vooral gnosticisme, kabbalah…
-           Deze Verruimingsprocessen hadden ook een minder fraai kantje: opkomst van drugs en druggebruik  leidden oa tot een eerste drugs-(opium-)oorlog (1839-1842) hier tussen Engeland en China.
-          De geneeskunde verruimt  ook met de ontdekking van bacteriologie (Pasteur) en het zich toespitsen op takken van de geneeskunde of ziektes waar men nog geen vat op had: geestesziekten als hysterie, psychoses en complexen… (Freud) .
-          Vaste grond onder de gevestigde waarden van dat moment: Kerk, wereldlijk gezag (steunend op vermogen en/of privileges), wetenschappen gebaseerd puur op ratio, wordt stelselmatig weggegraven.

B.      De eigenschappen van Neptunus werden door tal van benoemde initiatieven, inzichten en  ontwikkelingen bevestigd.

-          Spiritueel en religieus bewustzijn uitstijgend boven wat vanuit beperkt denken (geen reïncarnatie, minderwaardige positie van de vrouw…) als waarheid gold.
-          Allerlei verruimingen voorbij aardse realiteit, die –op zich- ook wel eens te veel uit het oog wordt verloren.
-          Meegaan in stromingen, zichzelf overstijgen (of verliezen)  in groepsprocessen
-          Waarde gehecht aan fantasie, droom, ideaal, transcenderende technieken als meditatie, hypnose, yoga…hierdoor groeien of in de mist gaan.
-          Pure rationaliteit wordt verlaten. Meer plaats wordt gemaakt voor gevoel, intuïtie, het bovennatuurlijke… wat soms ook in illusie ontaardt.
-          Onvoorwaardelijke Liefde, meevoelend helpen is een belangrijk issue, waardoor het zichzelf wegcijferen  er ook kon toe leiden dat men zichzelf ten onrechte vergat, of dat het medevoelen weggleed in mede-lijden.
NOTA: Neptunus kan dus zowel inspirerend werken als  doen ten ondergaan in “maya” (onrealistische en gevaarlijke “roze wolkjes”).  Werd  (in B ) al meegenomen in de duiding.
C.      Huidige situatie
Wanneer Neptunus in Vissen staat is er gewoon een herbevestiging van dezelfde energie. Daarenboven is er nu een parallel te trekken met de gebeurtenissen, die zich afspeelden vooral vlak na de ontdekking.  Het tijdskader is uiteraard verschillend, maar de resonantie is zeer herkenbaar, met een sterke flow van het Vissen/Neptunus-veld, waaronder:
-          Het belang aan spirituele ontwikkeling, aan bewustzijnsverhoging. Dit toont zich in ontzettend veel publicaties en andere kansen (cursus, workshop…)om zich te informeren . Door de overmaat en de grote verscheidenheid in de wijze van aanbod is het soms moeilijk kaf van koren te scheiden. Er ontstaan vele (ook nep-)spirituele bewegingen al dan niet op  ethische ondergronden gefundeerd.
-          Religie is een sterke trigger als motivator tot actie (Islam…) of tot verzet ertegen (katholieke kerk).
-          Er is heel veel te doen rond drugs, drugsconflicten intern en extern.  Daarnaast zijn er vele verslavingsvormen: aan reguliere medicatievormen, slechte gewoontes allerlei…
-          Velen leven in de talloze mogelijkheden van  illusies die ego-gerichtheid met zich mee kan brengen.
-          Grenzen vervagen en worden ook letterlijk overspoeld door vluchtelingen, die vaak misleid zijn en, als ze overleven, vaak in  illegaliteit of erbarmelijke omstandigheden terecht komen.
-          Sterke tendens om algemeen te zoeken naar “grensoverschrijdende” oplossingen.

D.     Wie is “vatbaar”?

-          De hele transitperiode is vooral voor vis-types een heel merkbaar aanwezig .  Met vis-types bedoel ik mensen bij wie in de radixhoroscoop Zon, Maan en/of  Ascendant in Vissen staat of waar die inhouden in een emotioneel teken gepositioneerd zijn, mits met een krachtig aspect van Neptunus:  conjunctie, vierkant, driehoek of oppositie. Zij (en wie met hen sociaal verbonden zijn, als partner, vriend of kennis)  kunnen te maken krijgen met momenten of situaties waar veel gebrek aan zin voor realiteit en rationaliteit op te merken is. Of in tegendeel een harmonisch-intuïtieve periode waar het ene spirituele inzicht na het andere komt en men in staat is om onvoorwaardelijke Liefde op bepaalde vlakken te realiseren. Maar de resonantie kan heftig en heel wisselend fluctueren tussen beide polen.
-          Iedereen kan enerzijds de energie ervaren op huisgebieden, waar Neptunus transiteert, anderzijds ook op de planeetinhouden waar Neptunus mee in transitaspect gaat,  eventueel tevens op het huisgebied waar het teken Vissen  in de basis horoscoop  op de cusp staat.
-          
-          Let wel:  grote lijnen als details en nuances kunnen echter best in een persoonlijke duiding aan bod komen.

Reacties